Now showing items 1-1 of 1

    • การทบทวนวรรณกรรมและสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคในระบบสุขภาพ 

      ชะอรสิน สุขศรีวงศ์; วราวุธ เสริมสินสิริ; สัญชัย จันทร์โต; วัชรินี เกิดเยี่ยม; สุธาทิพย์ ธนภาคย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-04)
      การคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง การปกป้องดูแลผู้บริโภค ให้ได้รับความปลอดภัย เป็นธรรม และประหยัดจากการบริโภคสินค้าและบริการ แม้ว่าจะมีการดำเนินการของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังมีรายงานว่าผู้บริโภคมีค ...