Now showing items 1-1 of 1

    • การจัดการความรู้ภูมิปัญญาสุขภาพวิถีไทในระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน 

      อารีวรรณ ทับทอง; Areewan Tubtong; ปารณัฐ สุขสุทธิ์; Paranat Suksut; สุมนมาลย์ สิงหะ; Sumonmarn Singha (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2557)
      การจัดการความรู้ภูมิปัญญาสุขภาพวิถีไทในระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนมุ่งเน้นการถอดบทเรียนการดำเนินงานแพทย์แผนไทยเป็นรายกรณีศึกษาใน 5 จังหวัด คือ จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดศรีษะเกษ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดกำแพงเพชร ...