Now showing items 1-1 of 1

    • แนวทางการตรวจสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยสำหรับประชาชนไทย 

      สุรจิต สุนทรธรรม; Surajit Sunthorntham (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1999)
      แนวทางการตรวจสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยสำหรับประชาชนไทย เล่มนี้ เป็นสรุปเฉพาะคำแนะนำต่างๆ ในแต่ละโรคไว้ ซึ่งจัดทำขึ้นคู่กับหนังสือ เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก : แนวทางการตรวจสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยสำหรับประชาชน ...