Now showing items 1-1 of 1

    • การวิจัยภาพอนาคตของระบบการชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย 

      นเรศ ดํารงชัย; เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู; สุรชัย สถิตคุณารัตน์; พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์; พิสิษฐ์พล กลิ่นบัวแก้ว; กิตติพงษ์ เกิดน้อย (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2553)
      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาภาพอนาคตของระบบการชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย และพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาประเด็นด้านกฎหมายและระบบการชันสูตรพลิกศพที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยคณะผู้วิจัยได้การผนวกวิธีการมองอน ...