Now showing items 1-5 of 5

  • การสำรวจการบริโภคอาหารของประชาชนไทย 

   วราภรณ์ เสถียรนพเก้า; วิชัย เอกพลากร; รัชดา เกษมทรัพย์; หทัยชนก พรรคเจริญ (สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย, 2554-06)
   การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2551-2 นี้ ดำเนินการโดย สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข นับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการผนวกการสำรวจ การบริโภคอาหารของประชาชนไทย ไว้ในการสำรวจสุขภาพฯ ...
  • การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2557 : สุขภาพเด็ก 

   วิชัย เอกพลากร; ลัดดา เหมาะสุวรรณ; นิชรา เรืองดารกานนท์; วราภรณ์ เสถียรนพเกล้า; หทัยชนก พรรคเจริญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561)
   โครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายเป็นโครงการสำรวจสถานะสุขภาพของประเทศที่สำคัญที่ช่วยเฝ้าระวังสภาวะทางสุขภาพประชาชนไทย การดำเนินการสำรวจครั้งที่ 5 นี้ มีประเด็นทางสุขภาพที่ครอบคลุมในการสำรวจครั้งนี้มีทั้งในเรื ...
  • การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562-2563 

   วิชัย เอกพลากร; Wichai Aekplakorn; หทัยชนก พรรคเจริญ; Hataichanok Puckcharern; วราภรณ์ เสถียรนพเก้า; Warapone Satheannoppakao (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2564)
   การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายเป็นการสำรวจระดับประเทศที่ช่วยเฝ้าระวังสภาวะทางสุขภาพประชาชนไทย การสำรวจครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ดำเนินงานภาคสนามในปี พ.ศ. 2562 - 2563 ประเด็นทางสุขภาพที่ครอบคลุมในการสำรวจมีทั้งในเ ...
  • การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 

   วิชัย เอกพลากร; เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม; สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล; หทัยชนก พรรคเจริญ; วราภรณ์ เสถียรนพเกล้า; กนิษฐา ไทยกล้า (สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย, 2553)
   การสำรวจสุขภาพประชาชนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 นี้ ดำเนินการโดยสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ...
  • การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 

   วิชัย เอกพลากร; หทัยชนก พรรคเจริญ; กนิษฐา ไทยกล้า; วราภรณ์ เสถียรนพเก้า (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-11-01)
   การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 นี้ ดำเนินการโดยแผนงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยความร่วมมือจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคภาคต่างๆ ...