Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาอุปกรณ์เพื่อการคัดกรองการได้ยินในเด็กปฐมวัยที่เหมาะสม 

   พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา; Pasin Israsena; ขวัญชนก ยิ้มแต้; Kwanchanok Yimtae; พนิดา ธนาวิรัตนานิจ; Panida Thanawirattananit; พรเทพ เกษมศิริ; Pornthep Kasemsiri; อนุกูล น้อยไม้; Anukool Noymai; สังวรณ์ ศรีสุทัศน์; Sangvorn Seesutas; ธราพงษ์ สูญราช; Tharaphong Soonrach; ศิวัตม์ สายบัว; Siwat Saibua (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-12)
   โครงการวิจัย เป็นการพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้คัดกรองการได้ยินในเด็กปฐมวัย ที่มุ่งเน้นให้สามารถคัดกรองได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมีราคาประหยัด โดยใช้เทคนิคการคัดกรองการได้ยินโดยการชี้ภาพที่สอดคล้องจากการฟังเสียงพูดภาษาไทย ...
  • ประสิทธิผลของเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลแบบกล่องที่พัฒนาต้นแบบโดยเนคเทค และต้นทุนของการคัดกรองการได้ยินและบริการเครื่องช่วยฟังในผู้สูงอายุ 

   ขวัญชนก ยิ้มแต้; พนิดา ธนาวิรัตนานิจ; พรเทพ เกษมศิริ; พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา; อนุกูล น้อยไม้; พิภพ สิริเพาประดิษฐ์; ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์; สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์; ปฤษฐพร กิ่งแก้ว (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-09)
   ความพิการทางการได้ยินเป็นความพิการที่พบบ่อยและถูกละเลยได้ง่าย เนื่องจากเป็นความพิการที่ซ่อนเร้นมองไม่เห็นจากภายนอก แม้ว่าผู้พิการทางการได้ยินจะมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลและได้รับเครื่องช่วยฟังฟรีจากนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ...