Now showing items 1-1 of 1

    • สถานการณ์สุขภาพในเขตภาคเหนือตอนบน 

      รัตนา พันธ์พานิช; Ratana Phanphanit; เกรียงไกร ศรีธนวิบุลชัย; เพ็ญประภา ศิวิโรจน์; Kiakrai Sritanawiboolchai; Penphapa Siwirot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
      บทความนี้เป็นการศึกษาทบทวนสถานการณ์สุขภาพและแนวโน้มของปัญหาอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และระบบบริการสุขภาพ ประเด็นการทบทวนแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ แนวโน้มปัญหาสุขภาพ 2) ระบบบริการสุขภาพ และ 3) ...