Now showing items 1-1 of 1

    • การจัดการสุขภาพของประชาชนในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

      สะแลแม อาแวนิ; มูฮาหมัดโยฮัน วารัม; รอซาลี สารีเดะ; มูฮัมมัดเฟาซี ลาเต๊ะ; อับดุลตอเละ จะปะกียา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-06)
      การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การจัดการสุขภาพของประชาชนในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัวและชุมชน 2) เงื่อนไขที่มีผลต่อการจัดการสุขภาพของประชาชนในพื้นที่สถานการณ์ความไ ...