Now showing items 1-2 of 2

  • การวิจัยและพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ 

   อดิศวร์ หลายชูไทย; Adit Laichoothai; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟฟูโล; จิตปราณี วาศวิท; ดวงกมล วิมลกิจ (โครงการสำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   การวิจัยและพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติการศึกษานี้มุ่งเพื่อวิจัยและพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ (National Health Account - NHA) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.กำหนดคำนิยามรายจ่ายสุขภาพอันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ...
  • บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2537 

   อดิศวร์ หลายชูไทย; Adit Laichoothai; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล; จิปราณี วาศวิท; ดวงกมล วิมลกิจ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2537วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) กำหนดคำนิยามรายจ่ายสุขภาพอันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 2) พัฒนาคู่มือระเบียบวิธีการเก็บข้อมูล การประมาณการรายจ่ายสุขภาพที่จ่ายโดย ultimate source of finance ...