Now showing items 1-1 of 1

    • การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไตเรื้อรังในประเทศไทย 

      พิสิษฐ์ เวชกามา; Phisitt Vejakama; อติพร อิงค์สาธิต; Atiporn Insathit; Attia, John; อัมรินทร์ ทักขินเสถียร; AmmarinThakkinstian (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
      โรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease, CKD) เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยที่สำคัญของประชากรทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย การศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินโรค (CKD progression)ในโรคไตเรื้อรังทั่วโลกยังมีจำกัดโดยเฉพาะในระยะ(CKD stage) ...