Now showing items 1-1 of 1

    • ระบบโครงสร้างและกลไกในการอนุรักษ์ พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : มาตรการด้านการเงิน 

      ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai; Ampawan Srivilai; อัมพวรรณ ศรีวิไล; มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์; Naresuan University. Faculty of Medicine; มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์; Naresuan University. Faculty of Pharmaceutical Sciences (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
      หนึ่งในสาเหตุสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้การพัฒนาภูมิปัญญาสุขภาพไทยต้องขาดช่วงไปเกือบหนึ่งศตวรรษ คือการขาดระบบการศึกษาที่เกื้อหนุนการสืบทอดและพัฒนาองค์ความรู้ให้เหมาะกับยุคสมัย การแพทย์ไทยและการแพทย์พื้นบ้านถูกทอดทิ้งให ...