Now showing items 1-2 of 2

  • การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพระดับประเทศ 

   ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา; Chuenruthai Kanchanachitra; สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; Institute for Population and Social Research, Mahidol University (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2001)
   การดำเนินนโยบายด้านสุขภาพในประเทศไทยในปัจจุบันมักเผชิญกับปัญหาขาดการประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ เนื่องจากนโยบายยังคงกำหนดและปฏิบัติโดยกระทรวงสาธารณสุข การศึกษานี้ต้องการสังเคราะห์ทางเลือกในการออกนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ ...
  • นวัตกรรมสังคม : การให้ความหมายและลักษณะกิจกรรมในประเทศไทย 

   ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา; Chuenruthai Kanchanachitra; วาสนา อิ่มเอม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2001)
   การศึกษาครั้งนี้ได้ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และการดูงาน ให้ความหมายว่า นวัตกรรมสังคม คือ “สิ่งใหม่ๆ ทั้งที่เป็นกระบวนการทางความคิด (จินตนาการ) หรือการสร้างโอกาส หรือการลงมือปฏิบัติ ...