Now showing items 1-2 of 2

  • การจัดทำระบบบริการข้อมูลสถิติสุขภาพแบบบูรณาการบนอินเทอร์เน็ต 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล; Pinij Faramnuayphol (2014-04-01)
   โครงการจัดทำระบบบริการข้อมูลสถิติสุขภาพแบบบูรณาการบนอินเทอร์เน็ต พัฒนาขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการรวบรวมข้อมูลสถิติสุขภาพ ที่ครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาพอย่างครอบคลุมและครบถ้วน 2. เพื่อจัดทำระ ...
  • การพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเทอร์เน็ต 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล; Pinij Faramnuayphol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-04-01)
   สารสนเทศภูมิศาสตร์ของทรัพยากรสุขภาพ มีความสำคัญต่อการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพ เพื่อการให้บริการที่ทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ โดยข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ จะบ่งบอกถึงที่ตั้งของสถานพยาบาล ...