Now showing items 1-2 of 2

  • การปฏิรูปความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศไทย 

   วินิต อัศวกิจวิรี; Vinit Usavakidviree; ชะอรสิน สุขศรีวงศ์; Cha-oncin Sooksriwong; ฟ้าใส จันท์จารุภรณ์; Farsai Chanjaruporn; วราวุธ เสริมสินสิริ; Varavoot Sermsinsiri; คัคนางค์ โตสงวน; Kakanang Tosanguan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-04)
   ประเทศไทยยังขาดระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ในภาวะฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพและต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศและมีแนวโน้มที่สูงขึ้น พึ่งพาตนเองได้น้อย ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิรูป ...
  • การวิเคราะห์คำถามงานวิจัยสำหรับระบบยาและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา 

   อดุลย์ โมฮารา; Adun Mohara; คัคนางค์ โตสงวน; Kakanang Tosanguan; นพคุณ ธรรมธัชอารี; Noppakun Thammatacharee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-11)
   ด้วยสถานการณ์ระบบยาในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา งานวิจัยที่วิเคราะห์สถานการณ์ในประเทศเพื่อกำหนดประเด็นคำถามงานวิจัยที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของระบบยาจึงมีความจำเป็น วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาสถานการ ...