Now showing items 1-2 of 2

  • การสร้างเสริมสุขภาพกําลังพล : คู่มือ 

   กมลพร สวนสมจิตร; Kamonman Suansomchirt (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   โครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพล กรมยุทธบริการทหารและครอบครัว เป็นโครงการนำร่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการ วัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อมทางสังคม โดยมุ่งหวังให้กำลังพลและ ...
  • การสร้างเสริมสุขภาพกําลังพล กรมยุทธบริการทหารและครอบครัว 

   กมลพร สวนสมจิตร; Kamonman Suansomchirt (สํานักงานแพทย์ทหาร สํานักงานผู้บัญชาการทหารสูงสุด, 2543)
   การสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลกรมยุทธบริการทหาร และครอบครัว โครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพล กรมยุทธบริการทหารและครอบครัว เป็นโครงการนำร่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการ วัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ...