Now showing items 1-1 of 1

    • การสังเคราะห์การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและกลไกการทำงานชุมชนในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 

      ขนิษฐา นันทบุตร; Kanittar Nantabut; กล้าเผชิญ โชคบำรุง; ปิยะธิดา นาคะเกษียร; ปราณี ธีรโสภณ; จินตนา ลี้ละไกรวรรณ; Klaphachoen Chokbumrung; Phiyatida Nakakasian; Phanee Teerasophol; Jintana Lilakaiwan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2004)
      จากรูปแบบและแนวคิดที่นำไปสู่การพัฒนาในรูปธรรมการจัดและให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ที่เป็นไปได้จริง ตามการปรับเปลี่ยนด้านนโยบายสุขภาพและแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพในแง่ของโครงสร้าง กลไกเครื่องมือ วิธีการทำงาน กระบวนการพัฒนาผู้ใ ...