Now showing items 1-2 of 2

  • การรับรู้และการเข้าถึงสื่อสาธารณสุขในจังหวัดเชียงราย 

   ปรีชา อุปโยคิน; Phrecha Uphayokin; อภิสม อินทรลาวัณย์; ทรงสรรค์ อุดมศิลป์; รักชนก เจนวรากุล; มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง; Mae Fah Luang University (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบสถานการณ์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของประชาชนในจังหวัดเชียงราย โดยการศึกษาในพื้นที่ อำเภอเมือง แม่จัน แม่สาย เชียงแสน เวียงชัย เทิง ป่าแดด และพาน การศึกษาครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายมี ...
  • สถานการณ์และเงื่อนไขการกระจายอำนาจด้านสุขภาพในท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

   ปรีชา อุปโยคิน; Phrecha Uphaypkin; อภิสม อินทรลาวัณย์; ธันวา เอี่ยมงาม; Aphisom Intaralawan; Thanwa Iamngam; มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง; Mae Fah Luang University (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   สถานการณ์และเงื่อนไขการกระจายอํานาจด้านสุขภาพในท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการดําเนินงานของคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ต้องการทราบถึงผลการดําเนินงานด้านกระจายอํานาจด้านสุขภาพ ...