Now showing items 1-8 of 8

  • การปฏิรูประบบบริการสุขภาพในประเทศอิสราเอล 

   อาทร ริ้วไพบูลย์; Athorn Riewpaiboon; มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์; Mahidol University (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   อิสราเอลเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีภาวะเศรษฐกิจที่ดี มีประชากรประมาณ 6 ล้านคนแต่มีพัฒนาการและสภาวะทางการเมืองรวมทั้งการพัฒนานโยบายด้านสาธารณสุขที่มีลักษณะเฉพาะ นับแต่การอพยพของชาวยิวเข้าไปอยู่ในดินแดนที่จะก่อตั้งเป็นประเทศในปัจจุบัน ...
  • การสังเคราะห์องค์ความรู้และกลไกการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านโดยครอบครัวและชุมชนภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมภาคกลาง 

   สุธีรา ฮุ่นตระกูล; Sutheera Huntrakul; เพ็ญศรี กวีวงศ์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยมหิดล; Mahidol University (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   การศึกษานี้ เป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้ และบทเรียนจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย การปฏิบัติงานขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ ตลอดจนการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมภาคสนามโดย ผู้วิจัย ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาเกี่ยวกับการดูแลผู้ติดเชื้ ...
  • คุณลักษณะที่พึงประสงค์และการรวมกลุ่มนักสื่อสารสุขภาพ 

   นรินทร์ สังข์รักษา; Narin Sungrugsa; มหาวิทยาลัยมหิดล; Mahidol University (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   รายงานวิจัย คุณลักษณะที่พึงประสงค์และการรวมกลุ่มนักสื่อสารสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักสื่อสารสุขภาพ บทบาทที่คาดหวังของนักสื่อสารสุขภาพ เปรียบเทียบนักสื่อสารสุขภาพที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน ...
  • ทุกข์และการเผชิญทุกข์คนไทยในระบบสุขภาพ 

   พิมพวัลย์ บุญมงคล; Pimpawan Boonmongkul; ปรารถนา จันทรุพันธุ์; จุรีรัตน์ กิจสมพร; ลือชัย ศรีเงินยวง; มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์; Mahidol University (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   การศึกษานี้มุ่งเจาะลึกถึงความทุกข์ มิติของความทุกข์ซึ่งเป็นมุมมองที่มาจากหลายๆ ส่วน ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และทางชีววิทยาหรือกายภาพ การเผชิญและแก้ไขปัญหาความทุกข์ในมิติต่างๆ ที่เป็นผลมาจากระบบสุขภาพในปัจ ...
  • รื้อสร้างองค์ความคิดผู้หญิงกับสุขภาพเล่ม 2 

   มหาวิทยาลัยมหิดล. เครือข่ายผู้หญิงกับสุขภาพ; Mahidol University (ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541)
  • รื้อสร้างองค์ความคิดผู้หญิงกับสุขภาพเล่ม1 

   มหาวิทยาลัยมหิดล. เครือข่ายผู้หญิงกับสังคม; Mahidol University (เครือข่ายผู้หญิงกับสุขภาพ ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541)
  • ศักยภาพประชาคมในการจัดการปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก 

   พิมพวัลย์ บุญมงคล; Pimpawan Boonmongkon; มัลลิกา มัติโก; นิภรณ์ สัณหจริยา; แววรุ้ง นาวาบุญนิยม; ธีรศักดิ์ พรหมพันใจ; อัมพร หมาดเด็น; ศุภเลิศ กิจขจรไพบูลย์; มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์; Mahidol University (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   งานวิจัยนี้ศึกษาถึงศักยภาพประชาคมที่สนองตอบต่อปัญหาความรุนแรงทั้งในระดับมหภาคและปัจเจก โดยวิเคราะห์ตั้งแต่ภาพรวมของสถานการณ์ประชาคม การก่อเกิด แนวคิด พัฒนาการ บทบาท และรูปแบบในการจัดการปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ...
  • สังเคราะห์องค์ความรู้และกลไกการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านโดยครอบครัวและชุมชนภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   บำเพ็ญจิต แสงชาติ; Bampenchirt Sangchati; วาสินี วิเศษฤทธิ์; มหาวิทยาลัยขอนแก่น; Mahidol University (2544)
   สังเคราะห์องค์ความรู้และกลไกการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านโดยครอบครัวและชุมชนภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและการดำเนินการดูแลผู้ติด ...