Now showing items 1-6 of 6

  • กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม : การพัฒนาและประโยชน์ในประเทศไทย 

   ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai; มหาวิทยาลัยนเรศวร; Naresuan University (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2001)
   การพัฒนากลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมในประเทศไทย เริ่มอย่างเป็นระบบในปี 2536 เมื่อประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปี 2535 โดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เพื่อเป็นทางเลือกของวิธีการจ่ายเงินแก่สถานพยาบาล ...
  • การกระจายอำนาจจากส่วนกลางให้ท้องถิ่นและภูมิภาค ประเมินความก้าวหน้า อุปสรรคและนัยต่อสุขภาพของประชาชน 

   ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์; Direk Patamasiriwat; มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์; Naresuan University (คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2004)
   การกระจายอํานาจและถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงโครงสร้างภาครัฐให้เหมาะสมตามแนวทางลดบทบาทของราชการส่วนกลางในขณะเดียวกันต้องการเพิ่มบทบาทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ ...
  • การศึกษารายงานทางการเงินเพื่อแสดงประสิทธิภาพของโรงพยาบาล 

   กนกพร สุรณัฐกุล; Khanokporn Suranatkul; ศิรัตน์ สนชัย; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Sirirat Sonchi; Supasit Pannarunothai; มหาวิทยาลัยนเรศวร; Naresuan University (มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2003)
   รายงานทางการเงินเป็นที่ยอมรับว่าเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อผู้ใช้เป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันรายงานทางการเงินมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก และการเปิดเผยข้อมูลก็ไม่เพียงพอ ซึ่งยากต่อการประเมินประสิทธิภาพของฝ่ายบริหาร ผลจากการศึ ...
  • การสนับสนุนธรรมภิบาลของ อบต.และการมีส่วนร่วมของประชาชน : การเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น ระยะที่ 2 

   ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์; Direk Patamasiriwat; ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ; วรรณา พงษ์ถิ่นทองงาม; วิทยา คามุณี; ครรชิต สุขนาค; ธนวัฒน์ ขวัญบุญ; Natachet Phulcharoen; Wanna Phongthinngam; Witaya Damunee; Khanchit Suknak; Thanawat Khanbun; มหาวิทยาลัยนเรศวร; Naresuan University (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2005)
   องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็นองค์กรน้องใหม่ อยู่ในระยะของการเปลี่ยนผ่าน (transitional state) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจจากส่วนกลางให้กับท้องถิ่น ในแง่หนึ่งได้มีมาตรการเพิ่มพลังให้ท้องถิ่น (empowerment) ...
  • ค่าใช้จ่ายและการใช้ยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล : ผลกระทบของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   สุพล ลิมวัฒนานนท์; Suraphon Limwatananon; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Chulaporn Limwattananon; Supasit Pannarunothai; มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์; Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy; มหาวิทยาลัยนเรศวร; Naresuan University (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2004)
   การประเมินผลกระทบของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อค่าใช้จ่ายและลักษณะการใช้ของ 9 กลุ่มยาในการวิจัยนี้ อาศัยการวิเคราะห์แบบทุติยภูมิสำหรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านการสั่งใช้ยาแก่ผู้ป่วยนอกระหว่างปีงบประมาณ 2543-2545 ...
  • รูปแบบความสัมพันธ์ของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นอย่างมีธรรมาภิบาล 

   กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข; Kittipat Saentaweesuk; ดนัย พาหุยุทธ์; ดราภรณ์ เดชพลมาตย์; Danai Pahuyut; Daraporn Detphonmat; มหาวิทยาลัยนเรศวร; Naresuan University (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2005)
   ในการวิจัยรูปแบบความสัมพันธ์ของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นอย่างมีธรรมาภิบาล ได้เน้นเพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ที่มีต่อหน่วยราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ...