Now showing items 1-2 of 2

  • การบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับการปฏิรูประบบราชการและภาพพันธกิจในทศวรรษหน้า 

   ไพโรจน์ ภัทรนรากุล; Pairote Pathranarakul; วีระวัฒน์ ปันนิตามัย; Weerawat Phannitamai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   การศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับการปฏิรูประบบบริหารราชการและภาพพันธกิจในทศวรรษหน้า มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอภาพทัศน์ (Scenario) การเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงสร้างระบบบริหารราช ...
  • การปฏิรูปบทบาทภารกิจเพื่อการจัดการสาธารณสุข 

   ไพโรจน์ ภัทรนรากุล; Pairote Pathranarakul; ทัศนีย์ ขันติยาภรณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   การปฏิรูปบทบาทภารกิจเพื่อการจัดการสาธารณสุข การศึกษาวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงนโยบายที่มุ่งสู่เป้าหมายและการปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสนอแนวทางปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ และระบบบริหารภาครัฐด้านการจัดการสาธารณสุข และเพื่อกำห ...