Now showing items 1-1 of 1

    • ดัชนีวัดภาวะสุขภาพ : กลุ่มดัชนีพื้นฐานทางประชากร 

      ปราโมทย์ ประสาทกุล; Pramote Prasartkul; Patama Vapattanawong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
      ดัชนีชี้วัดสุขภาพเล่มนี้ เป็นการรวบรวมกลุ่มดัชนีพื้นฐานทางประชากร ซึ่งมีความสำคัญในการวัดภาวะสุขภาพใน 2 ลักษณะ คือ 1. นำมาสร้างเป็นดัชนีทางประชากรเพื่อชี้วัดขนาด โครงสร้าง และการเปลี่ยนแปลงของประชากร 2. ใช้ข้อมูลประชากรเ ...