Now showing items 1-1 of 1

    • การกระจายแพทย์ทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

      ทักษพล ธรรมรังสี; Thaksaphon Thamrangsri; สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ; Thailand Health Policy Program (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2006)
      ปัญหาการความเหลื่อมล้ำของการกระจายแพทย์ทางภูมิศาสตร์ นับว่าเป็นปัญหาเรื้อรังของระบบบริการสุขภาพ ที่พบได้ในทุกพื้นที่ของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีความขาดแคลนแพทย์ในภาพรวมอยู่แล้ว โดยปัญหาความเหลื่อมล้ำในการกระจายแ ...