Now showing items 1-3 of 3

  • การดูแลผู้ป่วยเบาหวานของหน่วยบริการปฐมภูมิ 

   วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี; Wiroj Jiamjarasrangsri; วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร; Vitool Lohsoonthorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   รายงานการศึกษา การดูแลผู้ป่วยเบาหวานของหน่วยบริการปฐมภูมิ ศึกษาขอบเขต แนวทางการประเมินคุณภาพการดูแล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการดูแล คุณภาพของการดูแล ทั้งสถานการณ์ในประเทศไทยและสถานการณ์ในต่างประเทศ อุปสรรคของการดูแล ...
  • การปรับวิถีชีวิตในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน 

   วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี; Wiroj Jiamjarasrangsri; วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร; Vitool Lohsoonthorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   เนื้อหาประกอบด้วย หลักฐานทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ประสิทธิภาพของการปรับวิถีชีวิตต่อการลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความคุ้มค่าของการปรับวิถีชีวิตต่อการลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ...
  • ระบาดวิทยาของโรคเบาหวาน ปัจจัยเสี่ยงและการตรวจคัดกรองในประเทศไทย 

   วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร; Vitool Lohsoonthorn; วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี; Wiroj Jiamjarasrangsri (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การศึกษาระบาดวิทยาของโรคเบาหวานเป็นการศึกษาเกี่ยวกับอัตราการเจ็บป่วย (Morbidity rate) และอัตราตาย (Mortality rate) ของโรคเบาหวาน และภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ทําให้ทราบถึงขนาดของโรคเบาหวานในประเทศไทยว่ามีมากน้อยเพียงใด ...