Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครสงขลา 

      วรนิษฐา บุญฤทธิ์; Waranitta Boonyarit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
      ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพมีความสําคัญและสามารถนํามาใช้ในการประเมินสภาวะทางสุขภาพที่สําคัญของประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครสงขลาได้ อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับปัญหา วัฒนธรรม ค่านิยม และความต้องการของคนในพื้นที่ศึกษา ...