Now showing items 1-1 of 1

    • การออกแบบระบบบริการเภสัชกรรมทางไกลในยุคปกติวิถีใหม่ของโรงพยาบาลและร้านยาในเขตสุขภาพที่ 7 

      สุณี เลิศสินอุดม; Sunee Lertsinudom; สินีนาฏ มุ่งมานิตย์มงคล; Sineenard Mungmanitmongkol; ศิวพร ประเสริฐสุข; Siwapond Prasertsuk; กาญจนาภรณ์ ตาราไต; Kanjanaporn Taratai; ศิริน เพ็ญภินันท์; Sirin Phenphinan; สุภิญญา ตันตาปกุล; Supinya Tuntapakul; เพียงขวัญ ศรีมงคล; Piengkwan Srimongkol; เผ่าพงศ์ เหลืองรัตนา; Paopong Loungrattana; วัชระ ตันศิริ; Watchara Tansiri; ทรัพย์พานิช พลาบัญช์; Suppanich Palabun; เพ็ญทิพา แก้วเกตุทอง; Pentipa Kaewketthong; นิสรา ศรีสุระ; Nissara Srisura; วีรวรรณ รุจิจนากุล; Weerawan Rujijanakul; แฉล้ม รัตนพันธุ์; Chalaem Rattanapan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-01)
      การบริการเภสัชกรรมทางไกล (telepharmacy) เป็นอีกหนึ่งระบบบริการที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพภายใต้สถานการณ์ที่มีโรคระบาดโควิด-19 อีกทั้งยังสามารถสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านสาธารณสุขและเกิดเป็นรูปแบบการบริการท ...