Now showing items 1-1 of 1

    • การศึกษาวิเคราะห์ช่องว่างงานวิจัยด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

      วิชช์ เกษมทรัพย์; Vijj Kasemsap; วรรณสุดา งามอรุณ; Wansuda Ngam-Aroon; วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล; Wichukorn Suriyawongpaisal; ภูษิต ประคองสาย; Phusit Prakongsai (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2556)
      โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นภาระต่อเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญในระดับโลก ทั้งนี้เพราะกลุ่มโรคดังกล่าวบั่นทอนสุขภาพและศักยภาพในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นค่าใช้จ่าย ...