Now showing items 1-1 of 1

    • รูปแบบการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษาในเขตภาคเหนือ 

      วิลาวัณย์ เสนารัตน์; Wilawan Saenarat; วิจิตร ศรีสุพรรณ; ประคิณ สุจฉายา; วิภาดา คุณาวิกติกุล; สุสัณหา ยิ้มแย้ม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
      การศึกษาเพื่อหารูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ กรณีศึกษาภาคเหนือนี้ ได้ใช้แบบวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยเน้นการมีส่วนร่วม (participatory action research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ...