Now showing items 1-1 of 1

    • เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์ : กรณีศึกษาของประเทศไทย 

      วิทยา ชาติบัญชาชัย; Wittaya Chadbunchachai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
      อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่มีความสำคัญในระดับโลก ทั้งนี้อุบัติเหตุทางถนนในเด็กเป็นสาเหตุ ของการเสียชีวิตที่สำคัญของเด็ก สูงเป็นอันดับสองรองมาจากการจมน้ำ ซึ่งในประเทศไทยปี 2553-2556 มี เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ...