Now showing items 1-2 of 2

  • ดัชนีสถานะสุขภาพเชิงลบ 

   เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม; Yawarat Porapakkham; กนิษฐา บุญธรรมเจริญ; Kanitta Bundhamcharoen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายของคำว่า "สุขภาพ" ว่าเป็นภาวะที่สมบูรณ์ทั้งด้านกาย จิต สังคม และปัญญา ไม่เพียงแต่ปราศจากโรคหรือความเจ็บป่วยเท่านั้น ซึ่งจากนิยามมองดูเป็นนามธรรมและยากที่จะวัดผลได้ เพราะการวัดสถานะสุขภาพของป ...
  • สภาวะสุขภาพและแนวโน้มของประชากรผู้สูงอายุ 

   เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม; Yawarat Porapakkham; สุพัตรา อติโพธิ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสภาวะสุขภาพและแนวโน้มประชากรสูงอายุไทยและแสดงภาพลักษณ์ของประชากรสูงอายุในอีก 10 ปีข้างหน้า เพื่อประกอบการเสนอแนะระบบสวัสดิการและบริการที่เหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าว วีธีการศึกษาส่วนแรกเป ...