Now showing items 1-1 of 1

    • สังเคราะห์ระบบการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภค 

      กมลทิพย์ แจ่มจันทร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
      วัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการวิจัยสังเคราะห์ระบบการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคไว้ 5 ประการคือ วิเคราะห์ทบทวนองค์ความรู้ และสถานการณ์ผู้บริโภคและปัจจัยที่เอื้อต่อการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภควิเคราะห์บทบาท ภาระหน้าที่ของทุ ...