Now showing items 1-5 of 5

  • การรวบรวมองค์ความรู้และถอดบทเรียนรูปแบบการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับพื้นที่ 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; พินทุสร เหมพิสุทธิ์; บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ; อังสุมาลี ผลภาค; อาณัติ วรรณศรี; วรรณภา บำรุงเขต; Paiboon Suriyawongpaisarn; Samrit Srithamrongsawat; Pintusorn Hempisut; Boonyawee Aueasiriwon; Aungsumalee Pholpark; Arnat Wannasri; Wannapha Bamrungkhet (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.), 2556-06-01)
   รายงานนี้มุ่งหมายรวบรวมองค์ความรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของกลไกหลักในพื้นที่ที่มีสมรรถนะการดำเนินงานที่ดี เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานของกลไกหลักในระดับจังหวัดและท้องถิ่น เพื่อเพิ่มสมรรถนะการดำเ ...
  • การวิจัยเพื่อการประเมินและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; วิทยา ชาติบัญชาชัย; อนุชา เศรษฐเสถียร; จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์; นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์; พัฒนาวิไล อินใหม; ประไพร อุตมา (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-12)
  • ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินวิถีใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในช่วงการระบาดของ COVID-19 

   จิราภรณ์ ชูวงศ์; Jiraporn Choowong; พัชราภรณ์ ตุลยกุล; Phatcharapon Tulyakul; เจียมจิต โสภณสุขสถิตย์; Jiamjit Sophonsuksathit; สุวิมล มณีโชติ; Suwimon Maneechote; เพ็ญจันทร์ มณีโชติ; Penjan Maneechote; ประไพ เจริญฤทธิ์; Prapai Jarernrit; เสาวณีย์ ปล้องหอย; Saowanee Plonghoy (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-03)
   สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน โครงการวิจัยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินวิถีใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ...
  • รายงานประเมินนโยบายว่าด้วยวิวัฒนาการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; นิสิต วรรธนัจฉริยา; จารุวรรณ ธาดาเดช; สิริมา มงคลสัมฤทธิ์; เฉลิมพร บุญสิริ; สุนทร ชินประสาทศักดิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-09)
   รายงานฉบับนี้มุ่งหมายเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของไทยก่อนและหลังการประกาศใช้พรบ.การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.2551 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบายและแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป ...
  • แนวทางการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ระดับจังหวัด 

   รัญชนา สินธวาลัย; นภิสพร มีมงคล; ชนิษฎา ชูสุข; นาถพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร; วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา; จันทิมา วิริยะนันทวงศ์; นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์; ฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ (แผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(ผรส.), 2552)
   งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแนวทางการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล โดยการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกถึงแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบฯ ในพื้นที่ศึกษา 6 จังหวัด ได้แก่ จ.ขอนแก่น อุบลราชธานี ...