Now showing items 1-1 of 1

    • บทสังเคราะห์รายงานการประเมินแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2553-2555 

      สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2555)
      รายงานฉบับนี้เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการประเมินแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2553 – 2555 ซึ่งดำเนินงานโดย ดร.สงครามชัย ลีทองดี ร่วมกับทบทวนเอกสารทุติยภูมิของ สพฉ. เพิ่มเติม เช่น รายงการการประชุม ...