Now showing items 1-1 of 1

    • ขบวนการแพทย์ชนบทกับการธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ 

      โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; นภนาท อนุพงศ์พัฒน์; ระชา ภุชชงค์ (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2556)
      การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ขบวนการแพทย์ชนบทด้วยมุมมองเชิงวิพากษ์ให้ได้มาซึ่งบทเรียน จุดแข็งจุดอ่อน และวิวัฒนาการที่มีผลต่อระบบธรรมาภิบาลสุขภาพไทย โดยมีคำถามวิจัยที่สำคัญคือ ขบวนการแพทย์ชนบทที่มีพัฒนาการกว่า ...