Now showing items 1-1 of 1

    • การสร้างเสริมสุขภาพกําลังพล : คู่มือ 

      กมลพร สวนสมจิตร; Kamonman Suansomchirt (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
      โครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพล กรมยุทธบริการทหารและครอบครัว เป็นโครงการนำร่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการ วัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อมทางสังคม โดยมุ่งหวังให้กำลังพลและ ...