Now showing items 1-1 of 1

    • การออกแบบและพัฒนาข้อเข่าเทียมเชิงพาณิชย์เพื่อคนไทย 

      สุขเกษม วัชรมัยสกุล; Sukasem Watcharamiasakul; สุภกิจ รูปขันธ์; Supakit Rooppakhun; รัตน บริสุทธิกุล; Rattana Borrisutthekul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-04)
      เป้าหมายการศึกษาในครั้งนี้ คือ การได้ต้นแบบข้อเข่าเทียมบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดและรูปทรงที่เหมาะสมกับกายวิภาคข้อเข่าของคนไทย โดยมีโครงการวิจัยย่อย 2 โครงการ ดังนี้ 1) การออกแบบข้อเข่าเทียมจากข้อมูลกายวิภาคของคนไทยด ...