Now showing items 1-1 of 1

    • การศึกษาการเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพผ่านอินเทอร์เน็ต 

      สุกัญญา ประจุศิลป; Sukanya Phachusin; อารีย์วรรณ อ่วมตานี; อนิรุทธ์ สติมั่น; ครรชิต จามรมาน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
      การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สำรวจความน่าเชื่อถือของเว็บสุขภาพไทย และ (2) วิเคราะห์กระบวนการจัดทำเว็บสุขภาพในประเทศไทย แบ่งการดำเนินการวิจัยเป็น 2 ส่วน คือ 1) การวิจัยเชิงปริมาณ โดยทำการสำรวจเว็บสุขภาพของไทยทั้งหมด ...