Now showing items 1-3 of 3

  • การคุ้มครองผู้บริโภคในระบบประกันสุขภาพของไทย 

   ยุพดี ศิริสินสุข; Yupadee Sirisinsuk (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคไม่เพียงแต่จะทำให้ประชาชนสามารถใช้บริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น กลับจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพบริการในทางอ้อมได้อีกด้วย ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลสถานการ ...
  • การวิจัยเพื่อพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการ : ผลิตภัณฑ์อาหารและยา 

   จุฑา สังขชาติ; Chuta Sangkachat; เปรมรัตน์ อุไรรัตน์; สายใจ ปริยวาที; สมชาย ละอองพันธุ์; Phramrat Urairat; Saichai Phariyawatee; Somchai Laongphan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการในจังหวัดสงขลา กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์อาหารและยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสงขลาและปัจจัย บทบาทหน้าที่ ...
  • สังเคราะห์ระบบการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภค 

   กมลทิพย์ แจ่มจันทร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   วัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการวิจัยสังเคราะห์ระบบการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคไว้ 5 ประการคือ วิเคราะห์ทบทวนองค์ความรู้ และสถานการณ์ผู้บริโภคและปัจจัยที่เอื้อต่อการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภควิเคราะห์บทบาท ภาระหน้าที่ของทุ ...