Now showing items 1-2 of 2

  • การประเมินระบบสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กที่ได้รับความรุนแรง 

   อภิญญา เวชยชัย; Apinya Wechayachai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวคิด ภาพรวมของรูปแบบและระบบการจัดการ สวัสดิการสังคมด้านความรุนแรงต่อเด็ก ทั้งเด็กที่ถูกกระทำและเด็กที่เป็นผู้กระทำ ทั้งในด้านการป้องกัน การพิทักษ์สิทธิ การสร้างและพัฒนาภูมิคุ้มกันทางสังคม ...
  • สถานการณ์และความสูญเสียปีสุขภาวะจากความรุนแรงในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2547 

   สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2550-09)
   วัตถุประสงค์การศึกษา 1) เพื่อทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกระทำความรุนแรงโดยสังเขป ตามประเภทความรุนแรงดังนี้ 1.1 ความรุนแรงต่อเด็ก 1.2 ความรุนแรงในครอบครัว 1.3 การฆ่าตัวตาย 1.4 ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 2) ...