Now showing items 1-2 of 2

  • การประเมินระบบสวัสดิการสังคมสำหรับสตรีที่ได้รับความรุนแรง 

   กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์; Kittipat Nonthapatamadul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพรวมทั้งระบบและรูปแบบของการจัดบริการสวัสดิการสังคมด้านความรุนแรงต่อสตรี ทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งในด้านการป้องกัน การพิทักษ์สิทธิ์ การสร้างและพัฒนาภูมิคุ้มกันทางสังคม การฟื้นฟูสภาพและ ...
  • สถานการณ์และความสูญเสียปีสุขภาวะจากความรุนแรงในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2547 

   สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2550-09)
   วัตถุประสงค์การศึกษา 1) เพื่อทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกระทำความรุนแรงโดยสังเขป ตามประเภทความรุนแรงดังนี้ 1.1 ความรุนแรงต่อเด็ก 1.2 ความรุนแรงในครอบครัว 1.3 การฆ่าตัวตาย 1.4 ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 2) ...