Now showing items 1-1 of 1

    • การศึกษาระบบประเมินและระบบการบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อสุขภาพในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

      ธีชัช บุญญะการกุล; Thechuch Bunyakankul; อำพรรณ จารุรัตน์; วัฒนา เกตุมงคลฉวี; อุดมลักษณ์ ศรีทัศนีย์; รัชนี ไผทสิทธิ์; กรมอนามัย. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
      การศึกษาระบบประเมินและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รายงานการศึกษาครั้งนี้ เป็นรายงานการศึกษาการจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเชิงคุณภาพ เพื่ออธิบายบทบาทหน้าที่ขององค์กรในประเทศและต่าง ...