Now showing items 1-1 of 1

    • คู่มือการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่4 พ.ศ.2551 

      วิชัย เอกพลากร; พรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์; สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ (สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย, 2008-06-09)
      หัวใจสำคัญของการสำรวจทางสุขภาพคือการได้ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถสะท้อนภาพปัญหาทางสุขภาพแท้จริงของประชากร องค์ประกอบสำคัญของการได้ข้อมูลที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ใช้วัดที่มีความเที่ยงตรง ผู้เก็บข้อมูลที่มีความเข้าใจก ...