Now showing items 1-2 of 2

  • การวิจัยพัฒนาโมเดลการจัดทำบัญชีรายจ่ายสุขภาพระดับจังหวัด 

   สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; นิพนธ์ โตวิวัฒน์; วีระศักดิ์ พุทธาศรี; วลัยพร พัชรนฤมล; จิตปราณี วาศวิท; พัชนี ธรรมวันนา; สุธีรดา ฉิมน้อย (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-10)
   โครงการวิจัยพัฒนาโมเดลการจัดทำบัญชีรายจ่ายสุขภาพระดับจังหวัด ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การอนามัยโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดการจัดทำบัญชีรายจ่ายสุขภาพระดับจังหวัด ประเมินสถานการณ์ระบบข้อมูลข่าวสารค่าใช้จ่ายด ...
  • บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2537 

   อดิศวร์ หลายชูไทย; Adit Laichoothai; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล; จิปราณี วาศวิท; ดวงกมล วิมลกิจ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2537วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) กำหนดคำนิยามรายจ่ายสุขภาพอันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 2) พัฒนาคู่มือระเบียบวิธีการเก็บข้อมูล การประมาณการรายจ่ายสุขภาพที่จ่ายโดย ultimate source of finance ...