Now showing items 1-2 of 2

  • การประเมินความต้องการเพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; บังอร เทียบเทียน; นภาพร โสวัฒนางกูร; สุรศักดิ์ สุนทร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-12)
   ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการค้นคว้าวิจัยด้านสุขภาพมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ของงานวิจัยเหล่านี้กลับถูกนำไปใช้ประโยชน์น้อย การเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ...
  • ความรุนแรงต่อผู้พิการ : สถานะความรู้และข้อเสนอโครงการวิจัย 

   เพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เชอร์เรอร์ (แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย, 2549-03)
   ความรุนแรงเกิดได้กับคนทั่วไปทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่ม หากแต่ว่าด้วยโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมทำให้คนกลุ่มหนึ่งมีแนวโน้มที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงมากกว่าคนอีกกลุ่มหนึ่ง บทความชิ้นนี้มุ่งทบทวนแนวคิด และสถานะองค์ความรู้ที่เกี ...