Now showing items 1-1 of 1

    • การสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ (สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุขสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้, 2552-04)
      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สนับสนุนให้สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สวรส.ภาคใต้ มอ.) และสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข ...