Now showing items 1-2 of 2

  • การจัดทำชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ 

   พิมลพรรณ อิศรภักดี; อุไรวรรณ คะนึงสุขเกษม; รศรินทร์ เกรย์; พอตา บุญยตีรณะ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2010)
   รายงานการจัดทำชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ (National Health Indicators) มีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติที่เป็นมาตรฐานและพัฒนาเครือข่ายที่เป็นกลไกผลักดันดัชนีสุขภาพแห่งชาติสู่การไปใช้ในระดับนโยบาย ...
  • การสังเคราะห์การจัดทำข้อมูลและพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2012-12)