Now showing items 1-2 of 2

  • การจัดทำชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ 

   พิมลพรรณ อิศรภักดี; อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม; รศรินทร์ เกรย์; พอตา บุญยตีรณะ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553)
   รายงานการจัดทำชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ (National Health Indicators) มีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติที่เป็นมาตรฐานและพัฒนาเครือข่ายที่เป็นกลไกผลักดันดัชนีสุขภาพแห่งชาติสู่การไปใช้ในระดับนโยบาย ...
  • การสังเคราะห์การจัดทำข้อมูลและพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล; Pinij Faramnuayphol (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2555-12)
   การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ เป็นความพยายามในการสร้างกรอบของการติดตามระบบสุขภาพในระดับมหภาค ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพกับสภาวะสุขภาพ ซึ่งเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของระบบสุขภาพ ...