Now showing items 1-1 of 1

    • การประเมินผลรูปแบบการทบทวนตำรับยา 

      วิชยา โกมินทร์ (หน่วยปฏิบัตัติการวิจัยัยเภสัชัชศาสตร์สังังคม (วจภส.), 2555)
      โครงการการประเมินผลรูปแบบการทบทวนทะเบียนตำรับยา (ส่วนที่ 3) เป็นโครงการศึกษาการดำเนินงานโครงการการพัฒนารูปแบบทบทวนทะเบียนตำรับยาและการนำไปสู่การปฏิบัติ (ส่วนที่ 2) ที่ดำเนินการโดยกองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ...