Now showing items 1-2 of 2

  • การประเมินผลรูปแบบการทบทวนตำรับยา 

   วิชยา โกมินทร์ (หน่วยปฏิบัตัติการวิจัยัยเภสัชัชศาสตร์สังังคม (วจภส.), 2555)
   โครงการการประเมินผลรูปแบบการทบทวนทะเบียนตำรับยา (ส่วนที่ 3) เป็นโครงการศึกษาการดำเนินงานโครงการการพัฒนารูปแบบทบทวนทะเบียนตำรับยาและการนำไปสู่การปฏิบัติ (ส่วนที่ 2) ที่ดำเนินการโดยกองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ...
  • การใช้ประโยชน์จากระบบสิทธิบัตรในการต่อยอดวิจัยและพัฒนายาใหม่และการขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ในประเทศไทย 

   อุษาวดี สุตะภักดิ์; Usawadee Sutapuk; ลักษมีเพ็ญ สารชวนะกิจ; Lucksamephen Sarnchawanakit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566-11)
   การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของการขึ้นทะเบียนตำรับยาและการขอรับสิทธิบัตรยา และ 2) วิเคราะห์ความละเอียดของเนื้อหาในคำขอรับสิทธิบัตรที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดการวิจัยและพัฒนายาของอุ ...