Now showing items 1-2 of 2

  • การขาดธาตุเหล็กและโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 

   พัตธนี วินิจจะกูล; Pattanee Winichagoon; วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์; คณะทำงานทบทวนวรรณกรรมเรื่อง การขาดธาตุเหล็กและโลหิตจาง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   การขาดธาตุเหล็กและโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กรายงานนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนโดยส่วนแรกเป็นการทบทวนองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานสากลเกี่ยวกับ เครื่องชี้วัด ความต้องการธาตุเหล็ก สาเหตุของปัญหา และงานวิจัยมาตรการด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุม ...
  • ความเข้มข้นของเรเดียม-226 ในน้ำบ่อตื้นใน อ.นาหม่อม จ.สงขลา 

   จเร วุฒิศาสน์; Chare Wutisan; สุเทพ แสงงาม; Suthep Sangngam (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดในการเกิดมะเร็งขึ้นในร่างกาย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเกิดมะเร็ง ในชีวิตประจําวันน้ำมีส่วนสําคัญในการดํารงชีวิต การใช้น้ำบ่อตื้นเพื่อบริโภคเป็นที่นิยมในหมู่ประชาชนตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ...