Now showing items 1-1 of 1

    • รูปแบบการให้คำปรึกษา ทางพันธุกรรมศาสตร์โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย 

      กรมอนามัย. ส่วนอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ; Department of Health, Ministry of Public Health (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1997)
      รายงานการศึกษาผลการวิจัยรูปแบบการให้คำปรึกษาทางพันธุกรรมศาสตร์โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย การศึกษาผลการวิจัยรูปแบบการให้คำปรึกษาทางพันธุกรรมศาสตร์โรคเลือดจางธาลัสซีเมียมี วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมวิเคราะห์รูปแบ ...