Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาการจัดบริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ปีที่2 

   สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552-04)
   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปีที่2 ทั้งนี้เนื่องจากเดิมพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ที่ประชาชนเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ สาเหตุสำคัญเป็นเพราะ ...
  • การสังเคราะห์องค์ความรู้จากโครงการนวัตกรรมปฐมภูมิพื้นที่พิเศษ 

   นวลตา อาภาคัพภะกุล (สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552)
   โครงการนวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิพื้นที่พิเศษระยะที่ 2 (2551) เป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากระยะที่ 1 ที่ดำเนินงานในปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ใช้นวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการค้นหาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ร่วมกันอันนำไ ...