Now showing items 1-1 of 1

    • นวัตกรรมสังคม : การให้ความหมายและลักษณะกิจกรรมในประเทศไทย 

      ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา; Chuenruthai Kanchanachitra; วาสนา อิ่มเอม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
      การศึกษาครั้งนี้ได้ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และการดูงาน ให้ความหมายว่า นวัตกรรมสังคม คือ “สิ่งใหม่ๆ ทั้งที่เป็นกระบวนการทางความคิด (จินตนาการ) หรือการสร้างโอกาส หรือการลงมือปฏิบัติ ...